Παρασκευή, 08-12-2023

Η Εταιρεία

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 151718506000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 45

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 100,00 %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ