Η ΕΡΤ για τις μισθολογικές εκκρεμότητες

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για μια ακόμη φορά η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στον συμψηφισμό μισθών – αποζημιώσεων στην ΕΡΤ

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά την εκκαθάριση χρωστούμενων της ΕΡΤ από ή προς τους εργαζόμενους, για την περίοδο 2013-2015, κατά την περίοδο δηλαδή της Δημόσιας Τηλεόρασης και της ΝΕΡΙΤ. Πρόκειται για τον συμψηφισμό των μισθών και των αποζημιώσεων αυτών που σταμάτησαν να εργάζονται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και που επανήλθαν, όταν εξελέγη ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, με τον νόμο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Η νέα διοίκηση της ΕΡΤ προσπαθώντας να διασκεδάσει την καλλιέργεια των φημών που τη θέλουν να καταργεί την ΚΥΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζονται τα εξής: «Η Διοίκηση της ΕΡΤ, όπως είχε εξαρχής διαβεβαιώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων της, προχωρά στην εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 21423 ΕΞ 2019/8-3-19 (ΦΕΚ 890/Β 14-3-19) βάσει της οποίας διευθετούνται οι μισθολογικές εκκρεμότητες από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της. Επιθυμεί επίσης να διαβεβαιώσει τους εργαζομένους ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία ήδη επεξεργάζονται πιθανές λύσεις άμβλυνσης των δυσμενών συνεπειών της εν λόγω ΚΥΑ.

ΥΓ. Η ανακοίνωση αυτή είναι και μια έμπρακτη απάντηση στις φήμες που διακινήθηκαν και σήμερα περί δήθεν “ειλημμένης απόφασης της διοίκησης να καταργήσει την εν λόγω ΚΥΑ”.»

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Να θυμίσουμε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στον συμψηφισμό μισθών – αποζημιώσεων στην ΕΡΤ και δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της 14ης Μαρτίου 2019 καθορίζει «τον τρόπο καταβολής της χρηματικής διαφοράς που προκύπτει, κατά περίπτωση, προς ή από τους εργαζομένους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά τον συμψηφισμό που θα διενεργηθεί βάσει της 920/24-4-2017 (Β’ 1387) κοινής υπουργικής απόφασης, και αφορά την χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, λόγω της αναβίωσης των συμβάσεων εργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4324/2015”.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1. Το τελικώς οφειλόμενο ποσό προς τους εργαζόμενους, καταβάλλεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφάπαξ, μέχρι του ποσού των 1.500,00€, ανά εργαζόμενο, και τμηματικά μέσω της μισθοδοσίας αυτών, έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για κάθε μεγαλύτερο ποσό, με την προϋπόθεση ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 €.

2. Το συνολικά οφειλόμενο ποσό, προς τον Κρατικό Προϋπολογισμό, των αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων που αναβίωσε η εργασιακή τους σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4324/2015, όπως ισχύει, αποδίδεται στο λογαριασμό 1590789001 (πρώην ΚΑΕ Εσόδων 3249) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή όποιον ειδικότερο λογαριασμό ήθελε δημιουργηθεί για την εύρυθμη παρακολούθηση της απόδοσης, ως εξής:

α) Το ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι και το οποίο συμψηφίζεται με την προκύπτουσα υποχρέωση προς καταβολή μισθών από την ΕΡΤ Α.Ε., επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από την ΕΡΤ Α.Ε., με εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του στον Κρατικό προϋπολογισμό, εντός του έτους που διενεργήθηκε ο συμψηφισμός.

β) Το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι, όπως αυτό προκύπτει μετά τον συμψηφισμό που διενεργήθηκε κατά τα ανωτέρω και το οποίο υπερβαίνει τον οφειλόμενο μισθό από την ΕΡΤ Α.Ε., επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ Α.Ε. και αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ποσό δύναται κατόπιν επιλογής των εργαζομένων να εξοφληθεί: I. εξ ολοκλήρου, με εφάπαξ καταβολή. II. τμηματικά, με παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας του 10% αυτού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου, με ελάχιστη καταβολή εκ μέρους του εργαζομένου του ποσού των 100,00€ μηνιαίως μέχρι και της τελικής εξόφλησής του συνδυαστικά, με την καταβολή ενός ποσού εφάπαξ και του υπολοίπου σε δόσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω. – Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού κατά τα ανωτέρω, η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στοιχεία για τα προκύπτοντα προς απόδοση ποσά στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα για την περίπτωση (β), αναλυτικά τα προβλεπόμενα προς απόδοση ποσά ανά έτος. Περαιτέρω οφείλει να υποβάλλει, επίσης, απολογιστικά στοιχεία των καταβληθέντων ποσών, ανά τετράμηνο.

3. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή μη αποχώρησης εργαζομένου υποκείμενου στην παρούσα ρύθμιση εξοφλείται το οφειλόμενο ποσό στο σύνολό του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ.

4. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εργαζομένου υποκείμενου στην παρούσα ρύθμιση, συμψηφίζεται το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό με την προκύπτουσα αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης και εν συνεχεία αυτό αποδίδεται από την ΕΡΤ Α.Ε. στον κρατικό προϋπολογισμό και μη επαρκούντος του ποσού αυτού, ο συνταξιούχος οφείλει την καταβολή του υπολοίπου ποσού, στον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της παραγράφου 2β της παρούσας. Στην περίπτωση επιλογής από τον εργαζόμενο της τμηματικής καταβολής, θα παρακρατείται το 10% της μηνιαίας σύνταξης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου. Άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ΚΕΔΕ επί του οφειλόμενου ποσού. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εκείνων που έκαναν χρήση του δικαιώματος της συνταξιοδότησης πριν την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και των οποίων είχαν αναβιώσει οι συμβάσεις εργασίας.

Β. Ρυθμίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 134 του ν. 4537/2018, αναφορικά με τη χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λόγω της αναβίωσης των συμβάσεων εργασίας αυτών, ως ακολούθως:

1. Προσδιορίζεται ο οφειλόμενος μικτός μισθός που θα λάμβαναν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17805/0022/12-3-2013 (Β΄ 662), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπολογίζονται οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. Οι αναλογούσες εισφορές εργαζομένου παρακρατούνται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αποδίδονται μαζί με τις αναλογούσες εισφορές εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί, κατά την ίδια ανωτέρω χρονική περίοδο, λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας σε τρίτους, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθερίου επαγγέλματος, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3. Ειδικά σε περίπτωση παροχής εξαρτημένης εργασίας, κατά την ίδια ανωτέρω χρονική περίοδο, στη Δ.Τ. ή και στη ΝΕΡΙΤ, ισχύουν τα εξής: α) Προσδιορίζεται ο οφειλόμενος μικτός μισθός που θα λάμβαναν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17805/0022/12-3-2013 (Β΄ 662), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπολογίζονται οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. β) Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δεδουλευμένων μικτών αποδοχών που έλαβαν οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής από τη Δ.Τ. ή και τη ΝΕΡΙΤ, καθώς και οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου που έχουν καταβληθεί για τις αποδοχές αυτές, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις. γ) Μετά τον συμψηφισμό των οφειλόμενων μικτών μισθών (α) και των δεδουλευμένων μικτών αποδοχών (β), συμψηφίζονται και οι αναλογούσες επ’ αυτών εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπερβαίνουν τις καταβληθείσες, το υπολειπόμενο ποσό των αναλογουσών εισφορών αποδίδεται κατά τα προβλεπόμενα. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπολείπονται των καταβληθεισών, το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται περαιτέρω.

4. Σε περίπτωση αυτασφάλισης των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής, κατά την ίδια ανωτέρω χρονική περίοδο, οι καταβληθείσες εισφορές συμψηφίζονται με τις αναλογούσες εισφορές των εργαζομένων. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπερβαίνουν τις καταβληθείσες, το υπολειπόμενο ποσό των αναλογουσών εισφορών αποδίδεται κατά τα προβλεπόμενα. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπολείπονται των καταβληθεισών, το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται περαιτέρω.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. λόγω της αναβίωσης των συμβάσεων εργασίας, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Για τις ανωτέρω περ. 3 και 4, προσκομίζονται από τους εργαζόμενους σωρευτικά ή διαζευκτικά, κατά την κρίση των οικονομικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τα εξής δικαιολογητικά: I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, για μισθωτούς πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τις οποίες προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. ΙΙ. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, για μισθωτούς τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΙΙΙ. Αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων των ετών που αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο. 10316 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 890/14.03.2019 Η απεικόνιση της ανά μήνα και ανά εργαζόμενο ασφαλιστικής τακτοποίησης, με βάση τα περιγραφόμενα ανωτέρω, τόσο ως προς τις αποδοχές της περιόδου αναβίωσης των εργασιακών σχέσεων, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1, όσο και ως προς τις διαφορές ημερών ασφάλισης, όπου απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α’/12-02-2004) και της Φ11321/30819/ 1997/02-03-2004 (Φ.Ε.Κ./496/τ.Β’/05-03-2004) απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, της ασφαλιστικής τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, δύναται να οριστεί με την έκδοση Εγκύκλιων Οδηγιών των αρμοδίων Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Η τακτοποίηση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος συμψηφισμού απαλλάσσεται κάθε προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής